Tiến sĩ Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Đội ngũ nhà giáo: “nút bấm” của đổi mới giáo dục | Tháng Mười Một 22, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Không phải ngẫu nhiên mà khi bàn về đổi mới giáo dục, GS Hoàng Tụy lại nhấn mạnh trước hết đến vai trò của đội ngũ nhà giáo và cải thiện chính sách đối với người thầy được xem là vấn đề “cấp bách” hay một định hướng lớn làm nền tảng cho mọi việc đổi mới về sau. Trong thực tế, chúng ta thường xuyên nhấn mạnh đến vai trò không thể thay thế của người thầy trong công cuộc trồng người. Vấn đề là làm thế nào để đặt họ vào đúng vị thế quan trọng, nhằm tạo ra “nút bấm” cho mọi sự đổi mới giáo dục hiện nay. Đây cũng là nội dung xoay quanh cuộc trao đổi giữa Báo Thanh Hóa với Tiến sĩ Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa.

Chất lượng đội ngũ – chất lượng giáo dục 

 

PV: Xin ông cho biết vài nét khái quát về thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Thanh Hoá hiện nay?

TS Hoàng Văn Thi: Tính đến năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 54.749 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo ngày càng cao. Cụ thể: giáo dục mầm non đạt chuẩn 99,8%, trên chuẩn là 73,6%; giáo dục tiểu học đạt chuẩn 99,9%, trên chuẩn 79,3%; THCS đạt chuẩn 98,8%, trên chuẩn 35,9%; THPT đạt chuẩn 99%, trên chuẩn 8,7%. Từ con số thực tế trên, toàn ngành đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% giáo viên đạt chuẩn và 50% trên chuẩn. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình đội ngũ vẫn còn những bất cập, đó là tình trạng thiếu giáo viên bậc mầm non và giáo viên các môn đặc thù bậc tiểu học, trong khi giáo viên bậc THCS lại đang thừa.

PV: Xét cả về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có đã đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hiện nay chưa, thưa ông,?

TS Hoàng Văn Thi: Toàn tỉnh hiện có 2.126 cơ sở giáo dục – đào tạo, với trên 811.000 học sinh, sinh viên; trong đó, khối giáo dục có 2.122 trường học, với khoảng 800.000 học sinh, khối đào tạo có 4 trường, với trên 11.000 sinh viên (Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội, Phân hiệu trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh). Căn cứ vào thực trạng mạng lưới trường lớp học và số lượng học sinh, sinh viên, có thể nói, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có đã cơ bản đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, yêu cầu đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, cũng như đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

PV: Giáo dục Thanh Hóa những năm qua đã tạo được bước chuyển  quan trọng, đặc biệt là về chất lượng dạy và học. Điều này phải chăng cũng xuất phát từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thưa ông?

TS Hoàng Văn Thi: Đúng vậy. Điều này được thể hiện qua chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện và nhất là chất lượng mũi nhọn, với nhiều học sinh tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn văn hóa hằng năm, Thanh Hóa liên tục trong tốp đầu của giáo dục cả nước (trung bình đứng thứ 5-6/63 tỉnh, thành). Đặc biệt, trong 5 năm gần đây (2012-2017) số học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế nhiều nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, toàn ngành đã duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Ngoài ra, chất lượng giáo dục khu vực miền núi cũng có bước chuyển rõ rệt, với nhiều học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh các môn văn hóa, qua đó, từng bước giảm sự chênh lệch giữa miền núi với miền xuôi về chất lượng giáo dục.

Có được kết quả trên, trước hết phải kể đến sự tâm huyết, yêu nghề, cùng như sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhà giáo trong việc hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, ngành GD&ĐT và các cơ sở giáo dục cũng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo. Bên cạnh đó, việc tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực của người học; ổn định mạng lưới trường, lớp các cấp học và trình độ đào tạo; giữ vững và mở rộng theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương… cũng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ở các cơ sở giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Chìa khóa đổi mới 

PV: Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục-đào tạo lấy chất lượng đội ngũ nhà giáo là một trọng tâm, được xem là quyết sách chiến lược hay “nút bấm” cho mọi sự đổi mới. Song, để đặt nhà giáo vào đúng vị thế, vai trò trung tâm ấy, theo ông, cần những yếu tố khách quan và chủ quan nào?

TS Hoàng Văn Thi: Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” là một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn trình độ đào tạo là nội dung được đặc biệt chú trọng. Để thực hiện tốt hơn vai trò, vị trí của mình, một bộ phận giáo viên cần nỗ lực rèn luyện, phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trước đòi hỏi hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cùng với đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy với nghề nghiệp, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống mẫu mực, trong sáng… nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới giáo dục và mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT Thanh Hóa hiện nay.

PV: Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đang gặp những trở ngại nào, thưa ông?

TS Hoàng Văn Thi: Có rất nhiều khó khăn, trở ngại đang đặt ra trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, trong đó phải kể đến hiệu lực, hiệu quả  của công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành chưa cao. Trong khi, việc phối hợp, kết hợp giữa ngành GD&ĐT với chính quyền địa phương trong công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ giáo viên còn chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn thiếu đồng đều về trình độ. Công tác truyền thông chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới quản lý GD&ĐT, xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, việc bố trí số học sinh/ lớp ở nhiều đơn vị chưa phù hợp với định mức quy định của tỉnh (hầu hết được bố trí thấp hơn định mức theo quy định ở bậc tiểu học, THCS và cao hơn định mức quy định ở bậc mầm non). Do đó, nhiều địa phương gặp không ít trở ngại trong việc bố trí giáo viên sát với nhu cầu thực tế, đặc biệt là những huyện miền núi do các trường cách xa nhau nên việc bố trí giáo viên dạy liên trường rất khó khăn.

PV: Như vậy, về lâu dài, để tạo được bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ, cần những giải pháp căn bản nào, thưa ông?

TS Hoàng Văn Thi: Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2020 được xem là cơ sở cho việc thực hiện các bước trong quá trình đổi mới GD&ĐT, nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo hiện nay. Theo đó, cần xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh. Đồng thời, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo; cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.

Song song với đó là đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo. Xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tự học, tự rèn luyện và đúc rút bài học quý báu qua thực tiễn công tác. Việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tiến hành rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý toàn ngành và có giải pháp đào tạo lại để bố trí công việc khác phù hợp với khả năng của từng người. Ngoài ra, cần chú trọng công tác truyền thông giáo dục, xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các hiện tượng tiêu cực kéo dài, gây bức xúc trong lĩnh vực GD&ĐT những năm gần đây.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

.Lê Dung (thực hiện)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Không phải ngẫu nhiên mà khi bàn về đổi mới giáo dục, GS Hoàng Tụy lại nhấn mạnh trước hết đến vai trò của đội ngũ nhà giáo và cải thiện chính sách đối với người thầy được xem là vấn đề “cấp bách” hay một định hướng lớn làm nền tảng cho mọi việc đổi mới về sau. Trong thực tế, chúng ta thường xuyên nhấn mạnh đến vai trò không thể thay thế của người thầy trong công cuộc trồng người. Vấn đề là làm thế nào để đặt họ vào đúng vị thế quan trọng, nhằm tạo ra “nút bấm” cho mọi sự đổi mới giáo dục hiện nay. Đây cũng là nội dung xoay quanh cuộc trao đổi giữa Báo Thanh Hóa với Tiến sĩ Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa.

Chất lượng đội ngũ – chất lượng giáo dục 

 

PV: Xin ông cho biết vài nét khái quát về thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Thanh Hoá hiện nay?

TS Hoàng Văn Thi: Tính đến năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 54.749 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo ngày càng cao. Cụ thể: giáo dục mầm non đạt chuẩn 99,8%, trên chuẩn là 73,6%; giáo dục tiểu học đạt chuẩn 99,9%, trên chuẩn 79,3%; THCS đạt chuẩn 98,8%, trên chuẩn 35,9%; THPT đạt chuẩn 99%, trên chuẩn 8,7%. Từ con số thực tế trên, toàn ngành đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% giáo viên đạt chuẩn và 50% trên chuẩn. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình đội ngũ vẫn còn những bất cập, đó là tình trạng thiếu giáo viên bậc mầm non và giáo viên các môn đặc thù bậc tiểu học, trong khi giáo viên bậc THCS lại đang thừa.

PV: Xét cả về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có đã đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hiện nay chưa, thưa ông,?

TS Hoàng Văn Thi: Toàn tỉnh hiện có 2.126 cơ sở giáo dục – đào tạo, với trên 811.000 học sinh, sinh viên; trong đó, khối giáo dục có 2.122 trường học, với khoảng 800.000 học sinh, khối đào tạo có 4 trường, với trên 11.000 sinh viên (Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội, Phân hiệu trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh). Căn cứ vào thực trạng mạng lưới trường lớp học và số lượng học sinh, sinh viên, có thể nói, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có đã cơ bản đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, yêu cầu đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, cũng như đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

PV: Giáo dục Thanh Hóa những năm qua đã tạo được bước chuyển  quan trọng, đặc biệt là về chất lượng dạy và học. Điều này phải chăng cũng xuất phát từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thưa ông?

TS Hoàng Văn Thi: Đúng vậy. Điều này được thể hiện qua chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện và nhất là chất lượng mũi nhọn, với nhiều học sinh tham gia và đạt giải cao tại các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn văn hóa hằng năm, Thanh Hóa liên tục trong tốp đầu của giáo dục cả nước (trung bình đứng thứ 5-6/63 tỉnh, thành). Đặc biệt, trong 5 năm gần đây (2012-2017) số học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế nhiều nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, toàn ngành đã duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Ngoài ra, chất lượng giáo dục khu vực miền núi cũng có bước chuyển rõ rệt, với nhiều học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh các môn văn hóa, qua đó, từng bước giảm sự chênh lệch giữa miền núi với miền xuôi về chất lượng giáo dục.

Có được kết quả trên, trước hết phải kể đến sự tâm huyết, yêu nghề, cùng như sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhà giáo trong việc hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, ngành GD&ĐT và các cơ sở giáo dục cũng hết sức quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo. Bên cạnh đó, việc tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực của người học; ổn định mạng lưới trường, lớp các cấp học và trình độ đào tạo; giữ vững và mở rộng theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương… cũng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ở các cơ sở giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Chìa khóa đổi mới 

PV: Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục-đào tạo lấy chất lượng đội ngũ nhà giáo là một trọng tâm, được xem là quyết sách chiến lược hay “nút bấm” cho mọi sự đổi mới. Song, để đặt nhà giáo vào đúng vị thế, vai trò trung tâm ấy, theo ông, cần những yếu tố khách quan và chủ quan nào?

TS Hoàng Văn Thi: Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” là một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn trình độ đào tạo là nội dung được đặc biệt chú trọng. Để thực hiện tốt hơn vai trò, vị trí của mình, một bộ phận giáo viên cần nỗ lực rèn luyện, phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trước đòi hỏi hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cùng với đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy với nghề nghiệp, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống mẫu mực, trong sáng… nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới giáo dục và mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT Thanh Hóa hiện nay.

PV: Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đang gặp những trở ngại nào, thưa ông?

TS Hoàng Văn Thi: Có rất nhiều khó khăn, trở ngại đang đặt ra trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, trong đó phải kể đến hiệu lực, hiệu quả  của công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành chưa cao. Trong khi, việc phối hợp, kết hợp giữa ngành GD&ĐT với chính quyền địa phương trong công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ giáo viên còn chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn thiếu đồng đều về trình độ. Công tác truyền thông chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới quản lý GD&ĐT, xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, việc bố trí số học sinh/ lớp ở nhiều đơn vị chưa phù hợp với định mức quy định của tỉnh (hầu hết được bố trí thấp hơn định mức theo quy định ở bậc tiểu học, THCS và cao hơn định mức quy định ở bậc mầm non). Do đó, nhiều địa phương gặp không ít trở ngại trong việc bố trí giáo viên sát với nhu cầu thực tế, đặc biệt là những huyện miền núi do các trường cách xa nhau nên việc bố trí giáo viên dạy liên trường rất khó khăn.

PV: Như vậy, về lâu dài, để tạo được bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ, cần những giải pháp căn bản nào, thưa ông?

TS Hoàng Văn Thi: Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2020 được xem là cơ sở cho việc thực hiện các bước trong quá trình đổi mới GD&ĐT, nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo hiện nay. Theo đó, cần xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh. Đồng thời, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo; cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.

Song song với đó là đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo. Xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tự học, tự rèn luyện và đúc rút bài học quý báu qua thực tiễn công tác. Việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tiến hành rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý toàn ngành và có giải pháp đào tạo lại để bố trí công việc khác phù hợp với khả năng của từng người. Ngoài ra, cần chú trọng công tác truyền thông giáo dục, xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các hiện tượng tiêu cực kéo dài, gây bức xúc trong lĩnh vực GD&ĐT những năm gần đây.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

.Lê Dung (thực hiện)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên