Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới | Tháng Mười 23, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 37 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương đăng ký đạt chuẩn NTM đã xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung, chỉ tiêu cụ thể trong năm. Đồng thời, huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu; lựa chọn và nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Bắt tay vào XDNTM, huyện Tĩnh Gia có xuất phát điểm thấp, bởi toàn huyện có tới 15 xã ven biển, bãi ngang, 2 xã đảo và 4 xã miền núi, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, bình quân thu nhập của người dân không cao. Do vậy, những năm qua, cùng với việc xây dựng mục tiêu, lộ trình, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM theo từng giai đoạn, từng năm, huyện Tĩnh Gia đã tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của chương trình XDNTM đến các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo nên sự đồng thuận  trong quá trình thực hiện. Huyện đã tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Nhờ đó, đến nay, huyện đã có 4 xã đạt chuẩn NTM.

Hiện huyện Tĩnh Gia đang tập trung chỉ đạo 4 xã đăng ký hoàn thành XDNTM trong năm 2017 thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, tập trung huy các nguồn lực XDNTM, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân; đồng thời rà soát, đánh giá các tiêu chí còn lại để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Phấn đấu, cả 4 xã đăng ký sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí trong những tháng cuối năm 2017, nâng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 8 xã.

Năm 2017, huyện Thọ Xuân đăng ký có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã đã và đang tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các xã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu XDNTM, như: Xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn NTM, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang xây dựng hiện có, sớm hoàn thành công tác đầu tư để khởi công các công trình mới và hoàn chỉnh các công trình thiết yếu khác. Các xã đăng ký về đích NTM năm 2017 đã thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian sớm nhất. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên tính đến đầu tháng 9-2017, huyện đã có  4/10 xã được thẩm định đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số lượng xã đạt chuẩn NTM của huyện đến nay lên 22 xã. Hiện, huyện đang tập trung chỉ đạo 6 xã còn lại nằm trong kế hoạch về đích NTM năm 2017 nỗ lực huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn vốn thực hiện XDNTM; đồng thời, tập trung phát triển sản xuất, tạo điều kiện khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh cho nhân dân; đẩy nhanh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nên không chỉ các xã của huyện Tĩnh Gia, Thọ Xuân, mà hầu hết các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực, gấp rút thực hiện các tiêu chí để có thể về đích sớm như kế hoạch đã đề ra.

.Bài và ảnh: Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 37 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương đăng ký đạt chuẩn NTM đã xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung, chỉ tiêu cụ thể trong năm. Đồng thời, huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu; lựa chọn và nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Bắt tay vào XDNTM, huyện Tĩnh Gia có xuất phát điểm thấp, bởi toàn huyện có tới 15 xã ven biển, bãi ngang, 2 xã đảo và 4 xã miền núi, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, bình quân thu nhập của người dân không cao. Do vậy, những năm qua, cùng với việc xây dựng mục tiêu, lộ trình, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM theo từng giai đoạn, từng năm, huyện Tĩnh Gia đã tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của chương trình XDNTM đến các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo nên sự đồng thuận  trong quá trình thực hiện. Huyện đã tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Nhờ đó, đến nay, huyện đã có 4 xã đạt chuẩn NTM.

Hiện huyện Tĩnh Gia đang tập trung chỉ đạo 4 xã đăng ký hoàn thành XDNTM trong năm 2017 thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, tập trung huy các nguồn lực XDNTM, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân; đồng thời rà soát, đánh giá các tiêu chí còn lại để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Phấn đấu, cả 4 xã đăng ký sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí trong những tháng cuối năm 2017, nâng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 8 xã.

Năm 2017, huyện Thọ Xuân đăng ký có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã đã và đang tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các xã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu XDNTM, như: Xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn NTM, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang xây dựng hiện có, sớm hoàn thành công tác đầu tư để khởi công các công trình mới và hoàn chỉnh các công trình thiết yếu khác. Các xã đăng ký về đích NTM năm 2017 đã thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian sớm nhất. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên tính đến đầu tháng 9-2017, huyện đã có  4/10 xã được thẩm định đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số lượng xã đạt chuẩn NTM của huyện đến nay lên 22 xã. Hiện, huyện đang tập trung chỉ đạo 6 xã còn lại nằm trong kế hoạch về đích NTM năm 2017 nỗ lực huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn vốn thực hiện XDNTM; đồng thời, tập trung phát triển sản xuất, tạo điều kiện khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh cho nhân dân; đẩy nhanh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nên không chỉ các xã của huyện Tĩnh Gia, Thọ Xuân, mà hầu hết các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực, gấp rút thực hiện các tiêu chí để có thể về đích sớm như kế hoạch đã đề ra.

.Bài và ảnh: Hương Thơm
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,