Huyện Thạch Thành đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới | Tháng Tám 4, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2016, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, quyết tâm cao của nhân dân, đến nay huyện Thạch Thành đã có 6 xã về đích NTM; tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 229 tiêu chí, bình quân 14,5 tiêu chí/xã, tăng bình quân mỗi xã 0,39 tiêu chí so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển biến tích cực, đã hình thành và phát triển vùng sản xuất tập trung, có sự gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Trong năm qua, huyện Thạch Thành đã huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình với tổng số vốn trên 188 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp trên 56 tỷ đồng.

Năm 2017, huyện Thạch Thành phấn đấu có thêm 3 xã Thành An, Thành Trực và Thạch Long hoàn thành chương trình XDNTM, các xã còn lại tăng từ 2 tiêu chí trở lên và 1 tiêu chí đối với những xã đặc biệt khó khăn, duy trì và nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí của 6 xã đã được công nhận NTM. Với mục tiêu đó, huyện Thạch Thành đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch XDNTM, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản; tổ chức lập và thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo hướng sản xuất tập trung; thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với XDNTM.

. Trần Hiền (Đài TT – TH Thạch Thành)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2016, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, quyết tâm cao của nhân dân, đến nay huyện Thạch Thành đã có 6 xã về đích NTM; tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 229 tiêu chí, bình quân 14,5 tiêu chí/xã, tăng bình quân mỗi xã 0,39 tiêu chí so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển biến tích cực, đã hình thành và phát triển vùng sản xuất tập trung, có sự gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Trong năm qua, huyện Thạch Thành đã huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình với tổng số vốn trên 188 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp trên 56 tỷ đồng.

Năm 2017, huyện Thạch Thành phấn đấu có thêm 3 xã Thành An, Thành Trực và Thạch Long hoàn thành chương trình XDNTM, các xã còn lại tăng từ 2 tiêu chí trở lên và 1 tiêu chí đối với những xã đặc biệt khó khăn, duy trì và nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí của 6 xã đã được công nhận NTM. Với mục tiêu đó, huyện Thạch Thành đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch XDNTM, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản; tổ chức lập và thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo hướng sản xuất tập trung; thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với XDNTM.

. Trần Hiền (Đài TT – TH Thạch Thành)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên
Tags: ,