Hỗ trợ phát triển giáo dục, cấp nước và vệ sinh môi trường tại huyện Lang Chánh – giai đoạn 2 | Tháng Mười 21, 2017

(Sự kiện) - (THO) – UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 3911/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục, cấp nước và vệ sinh môi trường tại huyện Lang Chánh – giai đoạn 2 do tổ chức Church World Service (CWS) tài trợ.

 

Dự án “Hỗ trợ phát triển giáo dục, cấp nước và vệ sinh môi trường tại huyện Lang Chánh – giai đoạn 2” do UBND tỉnh Thanh Hóa làm chủ quản, được thực hiện tại 4 xã: Yên Thắng, Trí Nang, Tam Văn, Giao Thiện (huyện Lang Chánh). Mục tiêu dụ án nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đặc biệt là người nghèo và người dân tộc thiểu số ở các xã thuộc địa bàn dự án. Kinh phí dự án 780 triệu đồng do tổ chức CWS tài trợ, thời gian thực hiện từ tháng 10-2017 đến tháng 6-2018.

 
UBND tỉnh yêu cầu: Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối chỉ đạo, điều phối, giám sát các hoạt động chung của dự án theo quy định. Các Sở: kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Công an tỉnh quản lý, hỗ trợ và tham gia các hoạt động của dự án trong phạm vi liên quan đến đơn vị bảo đảm dự án được thực hiện có hiệu quả và theo đúng nội dung được phê duyệt.

UBND huyện Lang Chánh quản lý dự án tại địa bàn, thành lập ban quản lý dự án tại huyện; chỉ đạo các phòng, ban liên quan và 4 xã Yên Thắng, Trí Nang, Tam Văn, Giao Thiện phối hợp với tổ chức CWS tổ chức triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án lên UBND tỉnh và cơ quan chức năng theo quy định.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) – UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 3911/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục, cấp nước và vệ sinh môi trường tại huyện Lang Chánh – giai đoạn 2 do tổ chức Church World Service (CWS) tài trợ.

 

Dự án “Hỗ trợ phát triển giáo dục, cấp nước và vệ sinh môi trường tại huyện Lang Chánh – giai đoạn 2” do UBND tỉnh Thanh Hóa làm chủ quản, được thực hiện tại 4 xã: Yên Thắng, Trí Nang, Tam Văn, Giao Thiện (huyện Lang Chánh). Mục tiêu dụ án nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đặc biệt là người nghèo và người dân tộc thiểu số ở các xã thuộc địa bàn dự án. Kinh phí dự án 780 triệu đồng do tổ chức CWS tài trợ, thời gian thực hiện từ tháng 10-2017 đến tháng 6-2018.

 
UBND tỉnh yêu cầu: Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối chỉ đạo, điều phối, giám sát các hoạt động chung của dự án theo quy định. Các Sở: kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Công an tỉnh quản lý, hỗ trợ và tham gia các hoạt động của dự án trong phạm vi liên quan đến đơn vị bảo đảm dự án được thực hiện có hiệu quả và theo đúng nội dung được phê duyệt.

UBND huyện Lang Chánh quản lý dự án tại địa bàn, thành lập ban quản lý dự án tại huyện; chỉ đạo các phòng, ban liên quan và 4 xã Yên Thắng, Trí Nang, Tam Văn, Giao Thiện phối hợp với tổ chức CWS tổ chức triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án lên UBND tỉnh và cơ quan chức năng theo quy định.

BĐT (Nguồn UBND tỉnh)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên