Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa | Tháng Mười Một 10, 2017

(Văn hóa xã hội) - Ngày 23/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 07/10/2016; dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã nỗ lực, cố gắng tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được những kết quả tích cực, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một số huyện, thị xã, thành phố vẫn còn vụ việc giải quyết không kịp thời, chưa đảm bảo quy trình, quy định; một số vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện nhưng chậm giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng không dứt điểm dẫn đến khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên tỉnh và ra Trung ương.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xác định rõ trách nhiệm, thường xuyên, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tiến hành phân loại và xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tập trung giải quyết khẩn trương, dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải quyết (danh sách kèm theo), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết giải quyết xong vụ việc, đúng thời hạn quy định.

– Trước ngày 30/10/2017 phải tổng hợp, phân loại: Số vụ việc đang giải quyết, số vụ việc chưa giải quyết, số vụ việc đã giải quyết nhưng công dân chưa nhất trí; vụ việc đã có Quyết định giải quyết khiếu nại nhưng chưa thực hiện; nguyên nhân, trách nhiệm; Trên cơ sở đó xây dựng phương án và xác định thời gian giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc; chậm nhất trước ngày 30/11/2017 phải giải quyết xong, dứt điểm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

– Trong quá trình rà soát, cần kiểm tra cụ thể, tổ chức đối thoại, nghiên cứu vận dụng chính sách, pháp luật và thực tế đối với từng vụ việc để xem xét giải quyết thấu tình, đạt lý, chấm dứt khiếu kiện; tránh tình trạng giải quyết cho xong trách nhiệm, hết thẩm quyền, máy móc, cứng nhắc hoặc có định kiến với người khiếu kiện dẫn đến giải quyết một chiều, thiếu khách quan, kéo dài.

2. Các huyện: Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn nơi thường có vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, phải nắm chắc tình hình, chủ động đối thoại, giải quyết kịp thời ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, không để công dân tụ tập đông người lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện.   

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện thường xuyên tổ chức nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo cụ thể tình hình để chỉ đạo giải quyết vụ việc; những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, thấu tình, đạt lý, đã rà soát, tổ chức đối thoại, trả lời đầy đủ thì cần phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể để tạo sự đồng tình, thống nhất vận động, thuyết phục người khiếu kiện thực hiện quyết định giải quyết. Trường hợp công dân vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo, có thể xem xét việc từ chối tiếp công dân theo quy định tại Điều 9, Luật Tiếp công dân.

4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh tập trung chỉ đạo xác minh, kết luận, giải quyết dứt điểm vụ việc thuộc thẩm quyền và các vụ khiếu kiện có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc (có danh sách kèm theo), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết giải quyết xong vụ việc, đúng thời hạn quy định; thường xuyên phối hợp, cung cấp kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan cho Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu kiện; hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành phụ trách cho cấp huyện trong thực hiện rà soát, giải quyết vụ việc.

5. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm rà soát các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài được Chủ tịch UBND tỉnh giao; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát và tham vấn cho cấp huyện về hướng xử lý đối với từng vụ việc sau khi rà soát.

6. Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp cung cấp kịp thời hồ sơ tài liệu và kết quả giải quyết khiếu kiện cho Ban Tiếp công dân Trung ương, Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh khi có yêu cầu tiếp công dân để tạo sự thống nhất trong việc giải quyết và trả lời công dân.

7. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý theo quy định đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự

(Văn hóa xã hội) - Ngày 23/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 07/10/2016; dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã nỗ lực, cố gắng tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được những kết quả tích cực, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp được giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một số huyện, thị xã, thành phố vẫn còn vụ việc giải quyết không kịp thời, chưa đảm bảo quy trình, quy định; một số vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện nhưng chậm giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng không dứt điểm dẫn đến khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên tỉnh và ra Trung ương.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xác định rõ trách nhiệm, thường xuyên, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tiến hành phân loại và xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tập trung giải quyết khẩn trương, dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải quyết (danh sách kèm theo), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết giải quyết xong vụ việc, đúng thời hạn quy định.

– Trước ngày 30/10/2017 phải tổng hợp, phân loại: Số vụ việc đang giải quyết, số vụ việc chưa giải quyết, số vụ việc đã giải quyết nhưng công dân chưa nhất trí; vụ việc đã có Quyết định giải quyết khiếu nại nhưng chưa thực hiện; nguyên nhân, trách nhiệm; Trên cơ sở đó xây dựng phương án và xác định thời gian giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc; chậm nhất trước ngày 30/11/2017 phải giải quyết xong, dứt điểm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

– Trong quá trình rà soát, cần kiểm tra cụ thể, tổ chức đối thoại, nghiên cứu vận dụng chính sách, pháp luật và thực tế đối với từng vụ việc để xem xét giải quyết thấu tình, đạt lý, chấm dứt khiếu kiện; tránh tình trạng giải quyết cho xong trách nhiệm, hết thẩm quyền, máy móc, cứng nhắc hoặc có định kiến với người khiếu kiện dẫn đến giải quyết một chiều, thiếu khách quan, kéo dài.

2. Các huyện: Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn nơi thường có vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, phải nắm chắc tình hình, chủ động đối thoại, giải quyết kịp thời ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, không để công dân tụ tập đông người lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện.   

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện thường xuyên tổ chức nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo cụ thể tình hình để chỉ đạo giải quyết vụ việc; những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, thấu tình, đạt lý, đã rà soát, tổ chức đối thoại, trả lời đầy đủ thì cần phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể để tạo sự đồng tình, thống nhất vận động, thuyết phục người khiếu kiện thực hiện quyết định giải quyết. Trường hợp công dân vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo, có thể xem xét việc từ chối tiếp công dân theo quy định tại Điều 9, Luật Tiếp công dân.

4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh tập trung chỉ đạo xác minh, kết luận, giải quyết dứt điểm vụ việc thuộc thẩm quyền và các vụ khiếu kiện có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc (có danh sách kèm theo), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết giải quyết xong vụ việc, đúng thời hạn quy định; thường xuyên phối hợp, cung cấp kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan cho Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu kiện; hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành phụ trách cho cấp huyện trong thực hiện rà soát, giải quyết vụ việc.

5. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm rà soát các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài được Chủ tịch UBND tỉnh giao; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát và tham vấn cho cấp huyện về hướng xử lý đối với từng vụ việc sau khi rà soát.

6. Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp cung cấp kịp thời hồ sơ tài liệu và kết quả giải quyết khiếu kiện cho Ban Tiếp công dân Trung ương, Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh khi có yêu cầu tiếp công dân để tạo sự thống nhất trong việc giải quyết và trả lời công dân.

7. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý theo quy định đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên