3.139 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới | Tháng Bảy 30, 2017

(Sự kiện) - (THO) - Theo số liệu thống kê của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (XDNTM), 6 tháng đầu năm, tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình XDNTM toàn tỉnh đạt hơn 3.139 tỷ đồng, trong đó:

Vốn trực tiếp cho chương trình gần 1.160 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 949 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 473 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hơn 170 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư hơn 367 tỷ đồng, vốn khác hơn 19 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn của trung ương, của tỉnh hỗ trợ và huy động của địa phương, đóng góp của nhân dân, 6 tháng đầu năm 2017, các xã trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo 510 km đường giao thông nông thôn, 111 km kênh mương, 69 cống tưới tiêu các loại, 734 phòng học các cấp, 59 trạm biến áp và 295 đường dây hạ thế, 45 nhà văn hóa, khu thể thao xã, 237 nhà văn hóa thôn, 15 chợ nông thôn, 42 trạm y tế, 39 trụ sở xã, 1.182 công trình cấp nước sinh hoạt, chỉnh trang, xây dựng mới 4.988 nhà ở dân cư.

Đến nay, toàn tỉnh có 1 huyện (Yên Định), 180 xã đạt chuẩn NTM, 379 thôn, bản đạt chuẩn NTM; bình quân toàn tỉnh đạt 14,5 tiêu chí/xã; trong đó, có 121 xã đạt 15-18 tiêu chí, 178 xã đạt 10-14 tiêu chí, 84 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chỉ còn 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

.Quang Nhật
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Xem thêm:
Biển đảo, An ninh Quốc phòng, Biển Đông, Sức mạnh quân sự Việt Nam, Thời sự quốc tế, Tin tức thời sự
Home » Thanh hóa » Sự kiện »

(Sự kiện) - (THO) - Theo số liệu thống kê của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (XDNTM), 6 tháng đầu năm, tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình XDNTM toàn tỉnh đạt hơn 3.139 tỷ đồng, trong đó:

Vốn trực tiếp cho chương trình gần 1.160 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 949 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 473 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hơn 170 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư hơn 367 tỷ đồng, vốn khác hơn 19 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn của trung ương, của tỉnh hỗ trợ và huy động của địa phương, đóng góp của nhân dân, 6 tháng đầu năm 2017, các xã trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, cải tạo 510 km đường giao thông nông thôn, 111 km kênh mương, 69 cống tưới tiêu các loại, 734 phòng học các cấp, 59 trạm biến áp và 295 đường dây hạ thế, 45 nhà văn hóa, khu thể thao xã, 237 nhà văn hóa thôn, 15 chợ nông thôn, 42 trạm y tế, 39 trụ sở xã, 1.182 công trình cấp nước sinh hoạt, chỉnh trang, xây dựng mới 4.988 nhà ở dân cư.

Đến nay, toàn tỉnh có 1 huyện (Yên Định), 180 xã đạt chuẩn NTM, 379 thôn, bản đạt chuẩn NTM; bình quân toàn tỉnh đạt 14,5 tiêu chí/xã; trong đó, có 121 xã đạt 15-18 tiêu chí, 178 xã đạt 10-14 tiêu chí, 84 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chỉ còn 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

.Quang Nhật
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@thieungoc.gov.vn
Thích và chia sẻ bài này trên